Základní škola a Mateřská škola Sepekov

Motto: Tahle škola je naše

 

Základní škola

Mateřská škola

Družina

Školní jídelna

Kontakty 

Návod pro první přihlášení pdfZápis do 1. třídy

pátek 5. 4. 2019 od 15 do 18,
sob 6. 4. 2019 od 9 do 11 hod.
 


Den otevřených dveří

Pondělí 17.12.2018
od 7:45 do 11:25 hodin


Třídní schůzky

13.11.2018 od 16 hodin

16.4.2019 od 16 hodin


Poplatky

Družina: měsíční poplatek činí 60 Kč.

Mateřská škola: 200 Kč měsíčně.

Kroužek: 300 Kč za rok,
Dovedné ruce 400 Kč/pololetí.

GDPR

Jmenovaným pověřencem pro školu je Bc. Petr Koblic, tel. č. 778 514 600, email: koblic@sorp.cz, k zastižení na adrese Svazek obcí regionu Písecko, Velké náměstí 1, Písek, 397 01

Základní škola a Mateřská škola Sepekov, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech (matrika školy). Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID 5r4mhfg, emailem na adrese zs.sepekov@centrum.cz nebo poštou na adrese Základní škola a Mateřská škola Sepekov, Sepekov 238, 398 51. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Pro zajištění vedení dokumentace v matrice školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů: jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole .

Všechny osobní údaje, které škola shromažďuje, ať už v elektronické nebo písemné podobě, jsou zabezpečeny před neoprávněným užitím. Škola tyto údaje shromažďuje a využívá pouze k účelům, pro které byly shromážděny (například školní matrika) a dalším subjektům je poskytuje pouze v odůvodněném případě na základě souhlasu zákonného zástupce žáka. (hlášení pojistné události, lyžařský kurz, pojištění, zájezdy do zahraničí…). Všechny údaje jsou shromažďovány pouze po dobu nezbytně nutnou v souladu se školským zákonem a zákonem o spisové službě.